Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Urząd Gminy Strzeleczki

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Miejsce załatwienia sprawy

Kontakt

Gminny   Zespół   Ekonomiczno  Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
Budynek  A, 2 piętro biuro nr 202-203
tel. 77/4 66 81 64 , 77 407 66 77  wew. 116;

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.

2. Kopie dokumentów:

 • potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy ,
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem,
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywanej pracy i zdał egzamin,
 • potwierdzających  status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc      de minimis.

4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch  poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

 

Opłaty

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Osobiście.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.

Dodatkowe informacje

Wnioski   należy   składać   w   terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wysokość dofinansowania wynosi:

a) w przypadku nauki zawodu:

  8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

  jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę     

  dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej   

  do okresu kształcenia.

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za    każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wyżej wymienione kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego , w którym przeprowadzona była waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. nr 59 z 2017r.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu    (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

Druki do pobrania

 1. RTFZawiadomienie o zawarciu umowy.rtf
 2. XLSXFormularz informacji de minimis.xlsx
 3. DOCXOświadczenie młodociani de minimis.docx
 4. PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
 5. DOCklauzula informacyjna w zakresie ochrony danych.doc
 6. DOCwniosek_o_dofinansowanie-2019 nowy.doc
   

 

DOCzgloszenie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-karta-spraw.doc

Wersja XML