Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania:

Podatnicy:


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informacje (deklaracje) sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).


Informacje i deklaracje podatkowe:

 

1.Wzory informacji na podatek od nieruchomości :

PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf

2. Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości :

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 - załącznik do deklarcji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf


Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała nr XXXVIII-242-21 z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości PDFNr XV-79-15 w spr zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie Urzędu Gminy; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 

 

Wersja XML