Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny

PODATEK ROLNY na rok 2022 (z 1dt – 61,48 zł)

Stawki podatku

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy:


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym uchwały Rady Gminy).

Informacje i deklaracje podatkowe

1.Wzory informacji na podatek rolny : 

PDFIR-1 - informacja o gruntach.pdf

PDFZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf

2. Wzory deklaracji na podatek rolny

PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zależności do warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.            

Gmina Strzeleczki zaliczana jest do I okręgu podatkowego.

Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręgi podatkowe

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

 

 

 

 

III

 

 

 

 

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

 

 

 

 

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

0,75

0,70

0,60

0,55

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

 

 

 

 

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05

 

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

Terminy i sposoby płatności:

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie UG; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku
wyniósł  3 819,00 zł  

 

Wersja XML