Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny

PODATEK LEŚNY na rok 2022  - 46,6972 zł / 1ha 

Stawki podatku leśnego

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają  grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy:


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

Informacje i deklaracje podatkowe:

1. Wzory informacji na podatek leśny :

PDFIL-1 - informacja o lasach.pdf
PDFZIL-1 - załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach podlegających opodtakowaniu.pdf
PDFZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3 - załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników.pdf

2. Wzory deklaracji na podatek leśny :

PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFZDL-1 - załacznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Terminy i sposoby płatności

Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie UG; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa. 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 

Wersja XML